Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ulkoministeriö

Osoite: PL 415, 00023 Valtioneuvosto

Puhelin: +358 295 16001

Yhteyshenkilö:

Nimi: Antti Putkonen       

Osoite: Konsuliasioiden yksikkö KPA-10, PL 415, 00023 Valtioneuvosto

Muut yhteystiedot: kpa-10@formin.fi, +358 295 16001

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Nimi: Juha-Matti Laasonen

Osoite: PL 455, 00023 Valtioneuvosto

Muut yhteystiedot: tietosuoja@formin.fi, +358 295 16001


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ulkomaille matkustavien tai muuttavien suomalaisten henkilö-, matka- ja yhteystietojen kerääminen kriisitilanteissa avustamista varten.  Henkilötietoja käsitellään konsulipalvelulain (498/1999) mukaisten palveluiden antamiseksi kriisitilanteessa ja tietoja käsitellään tällöin ulkoministeriön lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää muuhun viranomaisviestintään niiden käyttäjien osalta (ulkomaille muutto), jotka ovat antaneet tähän erillisen suostumuksensa.

3. Rekisterin tietosisältö

Ulkomaille matkustavan tai muuttavan henkilön henkilö- matka- ja yhteystiedot.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan asiakkailta itseltään matkustusilmoituksen tekemisen yhteydessä. Mahdollisessa kriisitilanteessa tietoja tallennetaan järjestelmään myös ulkoministeriössä saapuneen omaistiedustelun perusteella.

5. Tietojen luovutukset

Rekisteriin tallennettuja tarpeellisia henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen tai vieraan valtion viranomaiselle kriisitilanteessa konsulipalvelulaissa säädetyn avustamistehtävän suorittamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisen lakiin perustuvan tietopyynnön nojalla.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan 2 kuukauden kuluttua matkan päättymisen jälkeen. Rekisteröityneen käyttäjän tiedot säilytetään, kunnes käyttäjä peruu suostumuksensa tietojen säilyttämisestä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoturva ja henkilötietojen suojaus huomioidaan suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Ulkoministeriö käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia ja rekisterin tietoja käyttävät vain näitä tietoja työtehtävissään tarvitsevat henkilöt käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyynnössä tulee yksilöidä, mikä tieto on virheellinen, millä perusteella se on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus perua suostumus

Käsiteltäessä henkilötietoja suostumuksen perusteella on rekisteröidyllä oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus, jonka jälkeen henkilötietoja ei käsitellä, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan henkilötiedon poistamista. Tämä oikeus ei koske niitä henkilötietoja, joita ulkoministeriö tarvitsee lakisääteisen tehtävän hoitamista varten.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole asianmukaista. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi