Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Utrikesministeriet

Adress: PB 415, 00023 Statsrådet

Telefon: +358 295 16001

Kontaktperson:

Namn: Antti Putkonen

Adress: Enheten för konsulära ärenden KPA-10, PB 415, 00023Statsrådet

Övriga kontaktuppgifter: kpa-10@formin.fi, +358 295 16001

Kontaktuppgifter till den dataskyddsansvariga:

Namn: Juha-Matti Laasonen

Adress: PB 455, 00023 Statsrådet

Övriga kontaktuppgifter: tietosuoja@formin.fi, +358 295 16001

2. Ändamål med och grund för behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att samla inperson-, rese- och kontaktuppgifter om finländare som reser ellerflyttar utomlands för att dessa uppgifter ska kunna användas förbistånd vid krissituationer. Personuppgifter behandlas för atttjänster enligt lagenom konsulära tjänster (498/1999) ska kunna tillhandahållas ikrissituationer och uppgifterna behandlas då för attutrikesministeriets lagstadgade förpliktelser ska kunna fullgöras.Dessutom kan uppgifterna användas för annan myndighetskommunikationi fråga om de användare (flytt utomlands) som har gett ett särskiltsamtycke till detta (länk).

3. Registrets datainnehåll

Person-, rese- och kontaktuppgifter om en person som reser ellerflyttar utomlands.

4. Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som ingår i registret fås av kunderna själva isamband med att en reseanmälan görs. I en eventuell krissituationlagras uppgifter i systemet också utgående från enanhörigförfrågan som inkommit till utrikesministeriet.

5. Utlämnande av uppgifter

Nödvändiga personuppgifter som ingår i registret får lämnas uttill en myndighet i Finland eller i en främmande stat i enkrissituation för att en i lagen om konsulära tjänster föreskrivenbiståndsuppgift ska kunna utföras. Uppgifter kan också lämnas utmed stöd av en lagbaserad begäran om information som en myndighetför fram.

6. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

7. Tid som personuppgifter lagras

Personuppgifterna raderas två månader efter att resan avslutats. Registrerade användares uppgifter bevaras i registret tills användaren återkallar sitt samtycke till att uppgifterna bevaras.

8. Principer för skyddet av registret

Datasäkerheten och skyddet av personuppgifter beaktas planenligt iall användning och behandling av uppgifterna. Utrikesministerietbehandlar alla personuppgifter datasäkert och på det sätt somlagstiftningen förutsätter.

Alla som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt och endast depersoner som behöver dessa uppgifter i sitt arbete använderregistrets uppgifter i enlighet med sin rätt att använda dem.

9. Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till sina egna uppgifter

Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgiftersom gäller honom eller henne, dvs. rätt att kontrollera uppgifternaom sig själv.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av en felaktigregisteruppgift som gäller honom eller henne. I begäran ska detspecificeras vilken uppgift som är felaktig, på vilka grunder denär felaktig och hur den bör ändras. Den personuppgiftsansvarigaska göra rättelsen utan obefogat dröjsmål.

Rätt att återta samtycke

När personuppgifter behandlas utgående från samtycke har denregistrerade rätt att när som helst återta sitt samtycke, ochefter detta får personuppgifterna inte längre behandlas, om detinte finns någon rättslig grund för behandlingen.

Rätt att få uppgifter raderade

Den registrerade har rätt att kräva att en personuppgift som gällerhonom eller henne raderas ur registret. Denna rätt gäller inte depersonuppgifter som utrikesministeriet behöver för att sköta enlagstadgad uppgift.

Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål tilldataombudsmannen, om han eller hon anser att behandlingen avpersonuppgifterna inte är korrekt. Dataombudsmannenskontaktuppgifter finns på dataombudsmannens webbplats:http://www.tietosuoja.fi/sv/framsida