Registerbeskrivning

1. Den registeransvarige

Namn
Utrikesministeriet
Adress
PB 415, 00023 Statsrådet
Övriga kontaktuppgiftert
+358 295 350 000

2. Kontaktperson i ärenden angående registret

Namn
Flora Kuparinen
Adress
Enheten för konsulära ärenden, PB 415, 00023 Statsrådet
Övriga kontaktuppgifter
+358 295 350 000

3. Registrets namn

matkustusilmoitus.fi, reseanmalan.fi

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att samla personuppgifter, kontaktuppgifter och reseinformation av finländare som reser utomlands ("användare" eller "resenär") för att kunna ge konsulärt bistånd i fall av kris. Uppgifterna används för att kunna erbjuda konsulärt bistånd i enlighet med lagen om konsulära tjänster. Ifall användaren gett sitt samtycke kan de också användas för annan myndighetsinformation.

5. Registrets datainnehåll

Personuppgifter, kontaktuppgifter och uppgifter om resan som användaren själv angivit i tjänsten.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter, kontaktuppgifter och uppgifter om resan som användaren själv angivit i tjänsten.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna i registret överlåts åt utrikesministeriet som bistår beskickningarna i kriser eller när det finns en risk för kris.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Vid behov överlåts uppgifterna till myndigheterna i krisområdet eller till EU-länders eller nordiska länders beskickningar i landet när dessa bistår utrikesministeriet i att skydda användarens säkerhet. Uppgifter i registret kan överlåtas till en främmande stats myndighet med samtycke av den registrerade eller om det är nödvändigt för att skydda den registrerades vitala intressen, liv, hälsa, fysiska eller psykiska välbefinnande (lagen om konsulära tjänster 38 och 41 §).

9. Principerna för skyddet av registret

A Manuellt material
Arkivlagen (831/1994).
B ADB-register
B. Användarrättigheter till registret ges enbart åt personer som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter eller tjänsteuppdrag. Det behövs ett användarnamn och ett lösenord för att komma åt registret. Datasystemet är skyddat av en brandmur. Datorerna med åtkomst till registret finns i en byggnad med passagekontroll och bevakning.