Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Utrikesministeriet

Adress: PB 415, 00023 Statsrådet

Telefon: +358 295 16001

Kontaktperson:

Namn: Antti Putkonen

Adress: Enheten för konsulära ärenden KPA-10, PB 415, 00023 Statsrådet

Övriga kontaktuppgifter: kpa-10@formin.fi, +358 295 16001

Kontaktuppgifter till den dataskyddsansvariga:

Namn: Juha-Matti Laasonen

Adress: PB 455, 00023 Statsrådet

Övriga kontaktuppgifter: tietosuoja@formin.fi, +358 295 16001

2. Ändamål med och grund för behandling av personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att samla in person-, rese- och kontaktuppgifter om finländare som reser eller flyttar utomlands för att dessa uppgifter ska kunna användas för bistånd vid krissituationer. Personuppgifter behandlas för att tjänster enligt lagen om konsulära tjänster (498/1999) ska kunna tillhandahållas i krissituationer och uppgifterna behandlas då för att utrikesministeriets lagstadgade förpliktelser ska kunna fullgöras.Dessutom kan uppgifterna användas för annan myndighetskommunikation i fråga om de användare (flytt utomlands) som har gett ett särskilt samtycke till detta (länk).

3. Registrets datainnehåll

Person-, rese- och kontaktuppgifter om en person som reser eller flyttar utomlands.

4. Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som ingår i registret fås av kunderna själva i samband med att en reseanmälan görs. I en eventuell krissituation lagras uppgifter i systemet också utgående från en anhörigförfrågan som inkommit till utrikesministeriet.

5. Utlämnande av uppgifter

Nödvändiga personuppgifter som ingår i registret får lämnas ut till en myndighet i Finland eller i en främmande stat i en krissituation för att en i lagen om konsulära tjänster föreskriven biståndsuppgift ska kunna utföras. Uppgifter kan också lämnas ut med stöd av en lagbaserad begäran om information som en myndighet för fram.

6. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

7. Tid som personuppgifter lagras

Personuppgifterna raderas två månader efter att resan avslutats.

8. Principer för skyddet av registret

Datasäkerheten och skyddet av personuppgifter beaktas planenligt i all användning och behandling av uppgifterna. Utrikesministeriet behandlar alla personuppgifter datasäkert och på det sätt som lagstiftningen förutsätter.

Alla som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt och endast de personer som behöver dessa uppgifter i sitt arbete använder registrets uppgifter i enlighet med sin rätt att använda dem.

9. Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till sina egna uppgifter

Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som gäller honom eller henne, dvs. rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva rättelse av en felaktig registeruppgift som gäller honom eller henne. I begäran ska det specificeras vilken uppgift som är felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur den bör ändras. Den personuppgiftsansvariga ska göra rättelsen utan obefogat dröjsmål.

Rätt att återta samtycke

När personuppgifter behandlas utgående från samtycke har den registrerade rätt att när som helst återta sitt samtycke, och efter detta får personuppgifterna inte längre behandlas, om det inte finns någon rättslig grund för behandlingen.

Rätt att få uppgifter raderade

Den registrerade har rätt att kräva att en personuppgift som gäller honom eller henne raderas ur registret. Denna rätt gäller inte de personuppgifter som utrikesministeriet behöver för att sköta en lagstadgad uppgift.

Rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifterna inte är korrekt. Dataombudsmannens kontaktuppgifter finns på dataombudsmannens webbplats: http://www.tietosuoja.fi/sv/framsida