Info om denna tjänst

Välkommen till tjänsten reseanmalan.fi. Reseanmalan.fi är ett register som upprätthålls av utrikesministeriet där finländare som reser eller flyttar utomlands kan ge sina kontaktuppgifter i fall av att det inträffar en kris. Uppgifterna kan användas för myndigheternas nödvändiga insatser och, ifall användaren ger sitt samtycke, till annan myndighetsinformation. Det är fullständigt frivilligt att göra en reseanmälan. Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en anmälan om säkerhetsläget på resmålet verkar osäkert.

I krissituationer kontaktar utrikesministeriet de finländare som gjort en reseanmälan. Exempel på kriser är stora olyckor, naturkatastrofer eller andra situationer som kräver evakuering.

Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat utomlands kan ändå inte garantera finländares säkerhet utomlands. Det är i främsta hand myndigheterna i respektive land som ansvarar för säkerheten när det gäller alla dem som vistas i landet. Man ska alltid följa de lokala myndigheternas anvisningar. Det är i sista hand du själv som bär ansvaret för vart och när du reser och för din resesäkerhet.