Användarvillkor

1. Allmänt

Reseanmalan.fi ägs av utrikesministeriet och är en avgiftsfri webbaserad tjänst för att göra reseanmälningar. Om du registrerar dig på webbsidan, loggar in på den eller använder någon del av webbplatsens innehåll innebär det att du godkänner dessa användarvillkor och att de är bindande.

2. Användarens ansvar

Användaren ansvarar för att han eller hon använder tjänsten enligt dessa villkor. Användaren ansvarar för att uppgifterna som han eller hon uppger i denna tjänst är riktiga och aktuella. Att uppge felaktiga uppgifter i denna tjänst kan vara straffbart. Användaren är alltid själv ansvarig för sin anmälan, trots att anmälan görs genom ett ombud.

3. Utrikesministeriets ansvar

Tjänsten är avsedd att vara ett hjälpmedel som förbättrar utrikesministeriets tjänster för finländare som reser eller flyttar utomlands. Att man registrerar sig i tjänsten innebär inte att utrikesministeriet är förpliktigat att ta kontakt eller skicka någon information. En reseanmälan ersätter inte annan ändamålsenlig förberedelse inför resa eller flytt utomlands. Utrikesministeriet upprätthåller tjänsten utan förbindelser och ger inga garantier för tjänstens funktionalitet. Utrikesministeriet svarar inte för utgifter, förluster eller andra eventuella skador, som kan orsakas av att använda denna tjänst.

Utrikesministeriet svarar inte heller för avbrott i tjänsten, till exempel på grund av servicearbete, tekniska fel eller liknande orsaker eller för avbrott i mobiltelefonnätet, datatrafikförbindelserna eller internetuppkopplingen.

4. Utrikesministeriets rätt att överlåta uppgifter

Uppgifterna som anges i tjänsten använder utrikesministeriet för konsulärt bistånd i enlighet med lagen om konsulära tjänster. De kan också användas för annan myndighetsinformation om användaren gett sitt tillstånd till det. Uppgifterna uppgivna av användaren i tjänsten kan överlåtas till en främmande stats myndighet med samtycke av användaren eller om det är nödvändigt för att skydda den registrerades vitala intressen, liv, hälsa, fysiska eller psykiska välbefinnande (lagen om konsulära tjänster 38 och 41 §).

Utrikesministeriet överlåter inte uppgifter angivna i tjänsten annat än för myndigheternas tvingande ändamål. Lagrandet av uppgifterna baserar sig på lagen om konsulära tjänster.

5. Tekniska krav

Tjänsten kan användas i de vanligaste webbläsarna. Tjänsten fungerar inte i webbläsare som inte stöder JavaScript.

6. Kommunikation i öppna nätverk

Det inte går att garantera sekretessen i e-postmeddelanden eller andra meddelanden som skickas i öppna nätverk.

7. Förändringar i tjänsten

Utrikesministeriet har rätt att ändra tjänstens innehåll, funktioner och dessa användarvillkor för att utveckla tjänsten eller av andra vägande skäl.

8. Lag som tillämpas och lösning av tvister

I användningen av tjänsten tillämpas Finlands lag. Meningsskiljaktigheter om tjänstens användning ska i främsta hans lösas genom förhandling mellan parterna. Om man inte kan lösa meningsskiljaktigheter genom förhandling, löses de i Helsingfors tingsrätt.